សូម​ចូល​រួម​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​បញ្ហា​កង្វះ​អាហា​រូបត្ថម្ភ!
កុមារ​រហូត​ដល់​ទៅ ៤០% នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​បញ្ហា​កង្វះ​អាហា​រូប​ត្ថម្ភ ដូច្នេះ​ នេះ​គឺ​ជា​បញ្ហា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​ត្រូវ​តែ​រួម​គ្នា​លុប​បំបាត់​ដោយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងមូល។

Register with E-mail to get post alert

University

សាកលវិទ្យាល័យ

:www.rupp.edu.kh

:www.uc.edu.kh

:www.num.edu.kh

:www.norton-u.com

:www.aeu.edu.kh

:www.iic.edu.kh

:www.rule.edu.kh

:www.mekong.edu.kh

:www.cus.edu.kh

:www.cup.edu.kh

:www.hru.edu.kh

:www.iu.edu.kh

:www.limkokwing.edu.kh

:www.mcu.edu.kh

:www.pcuuniversity.com

:www.puc.edu.kh

:www.ppiu.edu.kh

:www.rua.edu.kh

:www.ume.edu.kh

:www.puthisastra.edu.kh

:www.usea.edu.kh

:www.camiu.edu.kh

No comments: